LAKEUDEN AVANTOUIMARIT RY

 

S ä ä n n ö t

 

 

1 §

 

Yhdistyksen nimi on Lakeuden  Avantouimarit ry ja sen kotipaikka on Nurmon kunta.

 

Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

 

Seuran toiminta-alueena on .Etelä-Pohjanmaa.

 

2 §

 

Seuran tarkoituksena on edistää avantouinnin harrastusta seuran toiminta-alueella, ylläpitää yhteyttä muiden seurojen,  Suomen Avantouintiliitto ry:n ja sen yhteistyötahojen kanssa.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää kokous- ja koulutustilaisuuksia, harjoittaa toimintansa kannalta tarpeellista tiedotus- ja kustannustoimintaa sekä huolehtii yhteistyössä Suomen Avantouintiliitto ry:n kanssa avantouinnin kilpailutoiminnasta.

 

Seuran toiminta ei saa olla ristiriidassa Suomen Avantouintiliitto ry:n tekemien järjestöpäätöksien kanssa.

 

Seura voi omistaa osakkeita ja muita arvopapereita, hallita ja omistaa kiinteistöjä, harjoittaa majoitus-, ravitsemis- ja julkaisutoimintaa, vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä toimenpanna arpajaisia ja varainkeräyksiä.  Tarvittaessa seura hankkii taloudelliselle toiminnalleen asianomaisen luvan.

 

3 §

 

Seuran varsinaiseksi jäseneksi johtokunta voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.

 

Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa.  Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. 

 

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö.  Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. 

 

Seuran kannatusjäseneksi voidaan johtokunnan päätöksellä hyväksyä Suomessa toimiva oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea avantouinnin edistämistä seuran toiminta-alueella.  Kannatusjäsenellä on puheoikeus, muttei äänioikeutta seuran kokouksissa.

 

4 §

 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Jäsenmaksun maksamatta jättäminen voidaan tulkitaan eroilmoitukseksi.

 

 

5 §

 

Johtokunta voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai ei muuten täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan tai toimii vastoin seuran tarkoitusta.

 

Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen henkilön tietoon viisi päivää sen jälkeen kun päätös on lähetetty hänelle kirjatussa kirjeessä.  Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.


6 §

 

Seuran johtokuntaan  kuuluu syyskokouksen  valitsema puheenjohtaja sekä  vähintään neljä ja enintään kahdeksan muuta jäsentä.  Hallituksen jäsenistä on oltava naisia vähintään 40 %  ja miehiä vähintään 40 %.  Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan. Puheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten toimikausi on kaksi vuotta.  Valituista on puolet (1/2) vuosittain erovuorossa.

 

Seuran johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.  Johtokunta on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja sihteeri yhdessä.

 

7 §

 

Varsinaisen jäsenen liittymis- ja jäsenmaksun sekä kannatusjäsenmaksun suuruuden päättää vuosittain seuran syyskokous.  Kunniajäsenilta ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä jäsenmaksua. 

 

8 §

 

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään viimeistään huhtikuussa ja syyskokous viimeistään marraskuussa.  Kokouksen ajan ja paikan määrää johtokunta.

 

Kutsu varsinaiseen seuran kokoukseen on toimitettava kirjeitse tai kotipaikan sanomalehdessä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta ja ylimääräiseen kokoukseen vähintään viisi päivää ennen kokousta, seuran syyskokouksen tarkemmin  päättämällä tavalla.

 

9 §

 

Seuran kevätkokouksen erityisenä  tehtävänä on:

 

1)                                      Valita kokousvirkailijat (puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat),

 

2)                                      Todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

 

3)                                      Käsitellä johtokunnan laatima vuosikertomus, tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto,

 

4)                                      Päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille,

 

5)                                      Käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat,

 

6)                                      Kokouksen päättäminen.

 

 

Seuran syyskokouksen erityisenä  tehtävänä on:

 

1)                                      Valita kokousvirkailijat (puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat),

 

2)                                      Todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

 

3)                                      Päättää jäsenyyksistä muissa järjestöissä ja yhteisöissä,

 

4)                                      Vahvistaa liittymis-, jäsen- ja kannatusjäsenmaksujen suuruus,

 

5)                                      Vahvistaa seuran toimintasuunnitelma ja talousarvio

 

6)                                      Valita seuran johtokunnan puheenjohtaja kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi,

 

7)                                      Valita johtokuntaan puheenjohtajan lisäksi erovuorossa olevat jäsenet.

 

8)                                      Valita yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia.

 

9)                                      Päättää seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä,

 

10)                                  Käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat,

 

11)                                  Kokouksen päättäminen.

 

 

10 §

 

Seuran johtokunnan tehtävänä on:

 

1)                                      Valmistella ja toteuttaa seuran kokouksen tekemät päätökset,

 

2)                                      Johtaa ja kehittää seuran toimintaa,

 

3)                                      Valita tarvittavat toimikunnat, jaostot sekä niiden puheenjohtajat,

 

4)                                      Valita ja erottaa seuran työntekijät ja toimihenkilöt,

 

5)                                      Edustaa seuraa kaikissa sitä koskevissa oikeus- ja hallintoasioissa sekä ratkaista kiinteistön ostamista tai myyntiä taikka kiinnittämistä koskevat asiat,

 

6)                                      Hyväksyä ja erottaa seuran jäsenet,

 

7)                                      Päättää seuran ansiomerkkien ja standaarien myöntämisestä sekä muiden kunnia-  ja ansiomerkkien esittämisestä,

 

8)                                      Päättää seuran pankki- ym. tilien käyttöoikeuksista.

 

 

11 §

 

Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

 

Päättyneen tilikauden tilinpäätös tositteineen on toimitettava seuran tilintarkastajille vähintään 3 viikkoa ennen seuran kevätkokousta.  Tilintarkastajien on suoritettava tilintarkastus ja annettava siitä kertomus johtokunnalle vähintään 2 viikkoa ennen seuran kevätkokousta.

 

12 §

 

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä.  Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

 

13 §

 

Seuran purkautumisesta päättää seuran kokous vähintään kolme neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä.  Kokouskutsussa on mainittava seuran purkautumisesta.  Jos seura purkautuu sen varat luovutetaan päätöksen tehneen kokouksen päätöksellä seuran tarkoituksen edistämiseen.  Samoin menetellään, jos seura lakkautetaan. 

 

 

14 §

 

Niissä asioissa, joista näissä säännöissä ei ole määräystä noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa yhdistyslakia.

 

 

Takaisin valikkoon